Mr Payne visit Music Choice.

Mr Payne visit Music Choice.